sE searched 

Appeldagvaarding en Memorie van grieven


s :


NB: Memorie van grieven volgt hier onder de appeldagvaarding.


 


    VERSUS      Magnify 


 


Afschrift appeldagvaarding bij het Hof Den Haag:


Heden, de achttiende juli tweeduizendzes, ten verzoeke van Stephanus Gregorius TYCHON, wonende te Delft, te dezer zake domicilie kiezende te Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 ten kantore van Heitmann Von Meding, van wie mr. T.M. Kolle en mevrouw mr. A.S. Dogan in deze zaak als advocaat zullen optreden, alsmede te (2514JH) 's-Gravenhage aan de Parkstraat nr. 107, ten kantore van BarentsKrans Advocaten, van wie mr. E. Grabandt in deze procedure door mijn rekwirant als appellant tot procureur wordt gesteld en als zodanig voor hem in rechte zal optreden;


Heb ik, JACOB CORNELIS BOERSTRA, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam ten kantore van RENE MARTINUS THEODORUS TOONEN, gerechtsdeurwaarder, gevestigd en kantoorhoudende te 1062EV Amsterdam aan de Rijswijksestraat 175


aan:


1. de vennootschap naar vreemd recht DELL INC., gevestigd en kantoorhoudende te Round Rock, Texas, Verenigde Staten,


en


2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELL B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,


beide te dezer zaak domicilie kiezende te (1017XN) Amsterdam aan het Frederiksplein nr. 42, ten kantore mr. M.E. Walheimer en mevrouw mr. K.E. Verzijden (Lovells), aldaar mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan;


mevrouw mr. K.E. Verzijden voornoemd;1. Aangezegd


dat mijn rekwirant in hoger beroep komt tegen het vonnis, door de Rechtbank te 's-Gravenhage, op 19 april 2006 (onder rolnummer 05-658) tussen appellant als gedaagde en ge�ntimeerden als eiseressen gewezen;


dat indien er meer gedaagden zijn en er tenminste ��n van hen in het geding is verschenen, wordt tussen alle partijen ��n vonnis gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd.


2. Gedagvaard


om op donderdag de zevenentwintigste juli tweeduizendzes des voormiddags te 10.00 uur, niet in persoon, doch vertegenwoordigd door een procureur te verschijnen ter terechtzitting van het Gerechtshof te 's-Gravenhage, alsdan aldaar te houden aan de Prins Clauslaan nr.60;Teneinde


alsdan op nader aan te voeren gronden te horen eis doen en concluderen, dat het aan het Gerechtshof behage bij arrest uitvoerbaar bij voorraad, te vernietigen het vonnis, op 19 april 2006 door de Rechtbank te 's-Gravenhage onder rolnummer 05-658 tussen partijen gewezen, en, opnieuw rechtdoende, ge�ntimeerden [alsnog] in hun primaire vordering tot nietigverklaring en hun subsidiaire vordering tot vervallenverklaring en ambtshalve doorhaling in het benelux merkenregister van het merk 'E' met registratienummer 659 406 niet-ontvankelijk te verklaren althans deze af te wijzen, met veroordeling van ge�ntimeerden bij arrest uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van beide instanties.


 


Memorie van grieven door


Till Kolle       www.hvm-law.nl 


        


volgt nog...                


Page mailing to a friend temporary disabled